Druhy dotací
aktuální výzvy Obce
Oprava místních komunikací - obce do 3000 obyvatel, formulář ke stažení
Dotace na chodníky, cyklostezky
Dotace na zateplení obecních budov
Dotace na komunitní dům seniorů
Dotace na kompostárny a svozovou techniku
Dotace na vodovod, kanalizace ČOV
Dotace na Mateřské a Základní školy
Podnikatelé
Dotace na úspory energie podnikatelských budov
Dotace na komunitní dům seniorů
Zemědělci
Dotace pro mladé začínající zemědělce
Dotace pro zemědělské podnikatele
Investice do zemědělských podniků

Druhy dotací

Základní dělení dotací

Tématické operační programy 2014-2020

Celková alokace 23,83 miliard eur.

Regionální operační programy (ROP) budou nahrazeny za:

Program je skupina věcně souvisejících, společně řízených projektů a organizačních změn, které byly společně spuštěny za účelem dosažení cíle programu. Součástí programu mohou být i další činnosti, které nejsou přímou součástí jednotlivých projektů, které jsou do programu zahrnuty. Přínosy programu lze zpravidla očekávat až po ukončení celého programu.V jednotlivých operačních programech (OP) jsou stanoveny jednotlivé prioritní osy např. PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní), které směřují k dosažení specifického cíle. Dále jsou osy členěny na jednotlivá opatření, podopatření, dotační tituly 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Toto jsou pak i názvy konkrétních výzev, tak jak je znáte. Do konkrétních výzev se pak připravují a v nich se také řídí jednotlivé dotační projekty.

Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.

Specializujeme se přede vším na tyto dotační projekty

Naše zaměření není vedeno striktně dle uvedeného rozdělení, ale snažíme se pružně reagovat jak na jednotlivé požadavky svých klientů, tak na jednotlivé konkrétní výzvy. Připravujeme především žádosti o dotace pro:

Kontaktujte nás!